modern & simply design
we love talk about new designs

  Wybierz miejsce spotkania

  Wybierz datę i godzinę

  Pracujemy od poniedziałku do soboty, w godzinach 11-19


  Podaj swój email i telefon

  Dziękujemy, spotkanie umówione

  Na adres mailowy wysłaliśmy potwierdzenie.

  Miejsce: Warszawa,

  Data:

  Godzina:

  E-mail:

  Telefon:

  we love talk about new designs

   Wybierz datę i godzinę

   Pracujemy od poniedziałku do soboty, w godzinach
   11-19

   Podaj swój email i telefon

   Dziękujemy, spotkanie umówione

   Na adres mailowy wysłaliśmy potwierdzenie.
   Dziękujemy, godzinę przed spotkaniem wyślemy na podany email link do spotkania na Google Hangouts.

   Miejsce:

   Data:

   Godzina:

   E-mail:

   Telefon:

   we love talk about new designs

    we know what we do
    technologies and comfort

    Regulamin

    Wersja 1.0 stosowana od dnia: 8.09.2022

    REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGSERWISU INTERNETOWEGO MITMI

    § 1
    Przedmiot Regulaminu

    1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy, poprzez Serwis, zgodnie z zawartymi w Regulaminie definicjami i zasadami.
    2. Regulamin reguluje każdorazowe korzystanie przez Usługobiorcę z możliwości korzystania z Usług. Relacja umowna między dostawcą Serwisu (Usługodawcą) a osobą odwiedzającą stronę internetową (Usługobiorcą) zaczyna się i kończy odpowiednio z momentem rozpoczęcia i zakończenia przeglądania strony www. Całość tej relacji umownej określa niniejszy Regulamin.
    3. Istotą świadczonych Usług jest to, że Usługodawca udostępnia za darmo Usługobiorcy funkcjonalności internetowego serwisu poprzez który Usługobiorca może zapoznawać się z treściami strony internetowej, przeglądać ofertę, grafiki, realizacje etc. przedsiębiorcy oferującego wysokiej jakości realizacje kuchni i wnętrz, umówić się na spotkanie online lub umówić się na spotkanie w showroomie.
    4. O zasadach ochrony i przetwarzania danych Usługodawca informuje Usługobiorców oddzielnie, w szczególności za dostępnymi w Serwisie informacjami o plikach cookies oraz poprzez klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych (art. 13 i nast. RODO).

    § 2
    Definicje

    Zdefiniowane terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

    1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
    2. Serwis – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi serwis internetowy, działający w pod adresem www.mitmidesign.pl
    3. Usługi – usługi zdefiniowane w § 3 ust. 1 Regulaminu.d)Usługodawca – oznacza następującego przedsiębiorcę: Katarzyna Fularz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CATRINE, NIP: 7740009154, REGON: 004739630, adres do doręczeń: ul. Józefa Kwiatka 2, 09-402 Płock, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu. UWAGA: Zmiana powyższych danych w trakcie obowiązywania Regulaminu nie powoduje potrzeby jego zmiany. W razie potrzeby skorzystania z danych przedsiębiorcy prosimy o każdorazowe zweryfikowanie aktualnych danych w publicznie i za darmo dostępnym rejestrze przedsiębiorców pod
     2adresem https://prod.ceidg.gov.pl . Adres email: fularz.k@gmail.com; kontaktowy numer tel.: 796642430
    4. Usługobiorca – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną będącą konsumentem („Konsument”) lub osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną („Klient Korporacyjny„).

    § 3
    Usługi

    1. Poprzez Serwis Usługodawca świadczy Usługobiorcy następujące Usługi (funkcjonalności Serwisu):
     1. możliwość przeglądania treści Serwisu;
     2. możliwość umówienia się na spotkanie online lub w showroomie.
    2. Usługobiorca otrzymuje Usługi bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia (za darmo). Nie pobiera się żadnych opłat od Usługobiorcy. Poprzez Serwis nie są dokonywane żadne płatności, przelewy pieniężne etc.
    3. Dla uniknięcia wątpliwości, Usługodawca wskazuje, że Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia w terminie 14-dni. Usługodawca świadczy Usługi od razu, w całości, a Konsument, który ich nie chce powinien po prostu opuścić stronę www Serwisu.

    § 4
    Zakaz naruszeń

    Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie. Serwis służy Usługobiorcy jedynie do zapoznawania się z jego treścią i umawiania spotkań z Usługodawcą, i zabronione jest jego wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób. W szczególności Usługobiorca nie może:

    1. wykorzystywać go do jakichkolwiek innych aspektów własnej działalności gospodarczej, innych niż poszukiwanie i pozyskiwanie ofert od Usługodawcy;
    2. wykorzystywać Serwisu do celów własnej promocji lub przedstawiania oferty handlowej;
    3. wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek celów nielegalnych, niezgodnych z prawem, lub stwarzających istotne ryzyko takiej niezgodności;
    4. zamieszczać w Serwisie (poprzez formularze kontaktowe – Serwis nie oferuje innych możliwości zamieszczania treści) jakichkolwiek treści obraźliwych, gorszących, naruszających prywatność, dobra osobiste, nielegalnych lub niezgodnych z prawem, a także używać Serwisu do takich celów lub działań;
    5. w jakikolwiek sposób naruszać integralność Serwisu i jego procesów;
    6. wbudowywać Serwisu lub jego części w oprogramowanie lub usługi swoje lub osób trzecich;
    7. dekompilować kodu Serwisu (dokonywać tzw. ‘reverse engineering’) etc.;
    8. utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie z Serwisu osobom trzecim;
    9. podawać nieprawdziwych danych i oświadczeń przy korzystaniu z Serwisu (w formularzach kontaktowych).

    § 5
    Wymagania techniczne i utrzymanie

    • By w pełni korzystać z Serwisu bez zakłóceń, Usługobiorca winien zapewnić sobie (używać):
     1. stabilny dostęp do sieci Internet;
     2. jedną z następujących przeglądarek internetowych, w ostatniej dostępnej aktualnej, stabilnej wersji: Chrome, Firefox, Opera, Edge, Safari;
     3. obsługę następujących technologii: Java
     4. obsługę plików cookies;
     5. ustawienia wtyczek, dodatków etc. do przeglądarki internetowej umożliwiające korzystanie z Serwisu w zwykły sposób (ze względów technologicznych używanie niektórych wtyczek i dodatków, lub ich ustawień, może powodować niepoprawne wyświetlanie Serwisu – w przypadku problemów z wyświetlaniem Serwisu prosimy o sprawdzenie ustawień; w przypadku dalszych problemów – prosimy o kontakt).
    • Usługodawca nie odpowiada za jakość i zakres Usług otrzymywanych przez Usługobiorcę, jeśli ten nie spełnia ww. wymagań technicznych.
    • Usługodawca obowiązany jest dostarczać Serwis i Usługi wolne od wad.
    • Usługodawca nie gwarantuje w żaden sposób poziomu dostępności Serwisu. W szczególności, Usługodawcy przysługuje prawo czasowego przerwania świadczenia Usług z powodu konieczności dokonania czynności konserwacyjnych, aktualizujących lub naprawczych lub z innych uzasadnionych powodów, w szczególności z powodów leżących po stronie dostawcy usług hostingowych, informatycznych lub programistycznych.
    • Usługodawca może korzystać z rozwiązań, usług i produktów dostawców trzecich dla celów realizacji Serwisu i Usług, co jest zwykłym i standardowym działaniem biznesowym.

    § 6
    Odpowiedzialność

    1. Względem Usługobiorcy będącym Konsumentem Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
    2. Względem Usługobiorcy będącym Klientem Korporacyjnym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, poza przypadkami szkody wyrządzonej umyślnie ograniczonej do wysokości szkody rzeczywistej.
    3. Usługobiorca ponosi względem Usługodawcy odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
    4. Usługodawca nie udziela na Serwis i Usługi gwarancji. Serwis i Usługi są dostarczane ‘tak jak są’.
    5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane, choćby pośrednio, przez osoby trzecie.
    6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje Usługi lub ich wykonywania im powierza.

    § 7
    Siła wyższa

    1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeśli jest to spowodowane siła wyższą, poprzez którą rozumie się w szczególności: awarię serwerów, wojny, kataklizmy naturalne, brak energii elektrycznej w tym wyniku odgórnego ograniczenia poboru mocy, atak hackerski, kradzież, epidemie, powodzie, pożary, lockdown’y, strajki etc.
    2. Usługodawca wznawia wykonywanie lub należyte wykonywanie Usług niezwłocznie po ustaniu siły wyższej to uniemożliwiającej.

    § 8
    Reklamacje i polubowne załatwianie sporów

    1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji (skarg, roszczeń etc.) dot. Usług (nie dotyczy to przedmiotu działalności Usługodawcy, a jedynie kwestii dot. Serwisu) Usługobiorcy względem Usługodawcy, Usługodawca może skorzystać z następującej procedury reklamacyjnej.
    2. Usługobiorca winien wysłać reklamację wiadomością email na adres Usługodawcy: [___]. Reklamacja winna zawierać co najmniej zwięzłe przedstawienie sprawy oraz wyraźne wskazanie pożądanego przez Usługobiorcę sposobu jej załatwienia.
    3. Usługodawca winien odpowiedzieć na reklamację w formie wiadomości email w ciągu maksymalnie 30 (trzydziestu) dni.
    4. Informuje się Usługobiorcę będącego Konsumentem o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie polubowne lub pozasądowe, w tym w szczególności poprzez powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, organizację społeczną do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej czy stały sąd konsumencki. Bliższe informacje o możliwych sposobach polubownych i pozasądowych sposobach załatwiania sporów można uzyskać m.in. na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://polubowne.uokik.gov.pl.

    § 9
    Inne postanowienia

    1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie przez Usługobiorcę z Serwisu.
    2. Usługodawca nie stosuje określonych kodeksów etycznych i czy kodeksów dobrych praktyk.
    3. Usługodawcy przysługuje całość praw autorskich i własnościowych do Serwisu i treści w nim zawartych

    § 10
    Obowiązywanie i zmiana Regulaminu

    1. Regulamin został przyjęty dnia 08.09.2022
    2. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania w Serwisie. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Nowa wersja Regulaminu zastępuje poprzednio obowiązujące wersje Regulaminu. Przez wzgląd na charakter relacji umownej (koniec i początek do rozpoczęcie i zakończenia przeglądania Serwisu) nie informuje się przeszłych Usługobiorców o zmianie Regulaminu w inny sposób niż poprzez udostępnienie jego aktualnej wersji w Serwisie.
    3. Regulamin podlega ciągłemu udostępnieniu na stronie internetowej Serwisu.

    § 11
    Postanowienia końcowe

    1. Niniejszy Regulamin i korzystanie z Serwisu poddane prawu polskiemu i podlegają wyłącznej jurysdykcji polskich sądów, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Jeśli Usługobiorca jest Klientem Korporacyjnym, dla rozstrzygania wszelkich sporów między stronami właściwy jest wyłącznie sąd właściwy dla miejsca siedziby Usługodawcy.
    2. Regulamin sporządza się w języku polskim. Regulamin może być dodatkowo sporządzony w językach obcych. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy polską a obcą wersją językową, decyduje wersja polska, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.